لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بالش خوبان دگر از پر است


بالش خوبان دگر از پر است

شوخ مرا فتنه به زیر سر است

 

غنی کشمیری
21 ژوئن 2016