لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

روز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش


روز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش

که شب هجر، خیال تو مرا خواهد کشت

 

هلالی جغتاییما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست


ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست ؟

با خیال تو مگر دست در آغوش کنیم

 

هلالی جغتاییز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی آید


ز دست ما اگر پابوس خوبان برنمی‌آید

همین دولت که خاک پای ایشانیم بس ما را

 

هلالی جغتایی