لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما مصیبت زدگان را چه تواضع به از این


ما مصیبت زدگان را چه تواضع به از این

که به هر جا بنشینیم فعان برخیزد

 

طغرای مشهدیآتش چگونه از سر ما وا شود به آب ؟


آتش چگونه از سر ما وا شود به آب ؟

چون داغ لاله، سوختگی در سرشت ماست

 

طغرای مشهدی