لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نتوان عربده با چشم تو کردن آری


نتوان عربده با چشم تو کردن، آری

به تواضع گذرانند ز خود مستان را

 

شوقی ساوجی