لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای در دل و جان من نشسته


ای در دل و جان من نشسته

یک حال، دو جای چون نشینی؟

 

سنایی