لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‏نشاط اين بهارم بی گل رويت چه كار آيد


‏نشاط اين بهارم بی گل رويت چه كار آيد

تو گر آيى طرب آيد بهشت آيد بهار آيد

 

بیدل دهلوی
19 آوریل 2019