لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست


یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست

خرج بیش از دخل باشد در دیار زندگی

 

صائب تبریزی
2 اکتبر 2016