لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گهی وصال و گهی هجر یار میکشدم


گهی وصال و گهی هجر یار می‌کشدم

به هر طریق غم روزگار می‌کشدم

 

نصیب اصفهانی
28 دسامبر 2018