لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر جام خالی ات بدهد پیر می فروش


گر جام خالی‌ات بدهد پیر می فروش

بستان و دم مزن که تهی از اشاره نیست

 

خروشی تبریزی
11 ژوئن 2016