لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر به چشم تر ما کرد قدت جا چه عجب


گر به چشم تر ما کرد قدت جا، چه عجب

سرو هم میل اقامت به لب جو دارد

 

فانی کشمیری
12 آگوست 2015