لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کوشش تدبیر ما مانع تقدیر نیست


کوشش تدبیر ما، مانع تقدیر نیست

چون شدنی می‌شود، زحمت بیجا مکش

 

جسمی همدانی
21 ژوئن 2016