لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

واقف کشدم گریه بیابان به بیابان


واقف کشدم گریه بیابان به بیابان

چون سیل ز کف رفته عنانم چه توان کرد ؟

 

واقف لاهوری
10 ژوئن 2017