لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه تو را سر شنیدن نه مرا مجال گفتن


نه تو را سر شنیدن، نه مرا مجال گفتن

به شمار چون در آرم غم بی شمار خود را ؟

 

رفیع مشهدی
12 آگوست 2015