لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما به نظم تو خطایی نگرفتیم ای شعر


ما به نظم تو خطایی نگرفتیم ای شعر !

تو هم آداب پریشانی ما را بپذیر

 

فاضل نظری
23 مارس 2017