لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غیر بار عشق هر باری که هست افکندنیست


غیر بار عشق هر باری که هست افکندنی‌ست

بیدل ار باری بری، باری به دوش این بار بر

 

بیدل دهلوی
19 نوامبر 2017