لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در گردن هزار تمنا فکنده ای


در گردن هزار تمنا فکنده‌ای

ای شیخ شهر، دست ز دنیا کشیده را

 

کلیم کاشانیکنون کز رعشه پیری به جامم می نمی ماند


کنون کز رعشه‌ی پیری به جامم می نمی‌ماند

چه حاصل گر دهد دوران، شراب کامرانی را؟

 

کلیم کاشانیمن که در دام آمدم نه از فریب دانه بود


من که در دام آمدم، نه از فریب دانه بود

غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را

 

کلیم کاشانیچنین که دیدن وضع زمانه جانکاه است


چنین که دیدن وضع زمانه جانکاه است

به دیده هر چه غبار است، توتیای من است

 

کلیم کاشانیکم خریداری برای ما هنر باشد نه عیب


کم خریداری برای ما هنر باشد نه عیب

کی توان بهر کسادی طعنه بر گوهر زدن ؟

 

کلیم کاشانینجات غرقه ی بحر تعلق آسان نیست


نجات غرقه‌ی بحر تعلق آسان نیست

مگر به تخته‌ی تابوت بر کنار افتد

 

کلیم کاشانیآواز آب غم ز دلم میبرد کلیم


آواز آب، غم ز دلم می‌برد کلیم

بی های های گریه دلم وا نمی‌شود

 

کلیم کاشانیای که احوال دل غمدیده میپرسی که چیست


ای که احوال دل غمدیده می‌پرسی که چیست

چیست حال یک هدف با تیر جور عالمی ؟

 

کلیم کاشانیگاهی به غلط هم سوی مقصود نرفتیم


گاهی به غلط هم سوی مقصود نرفتیم

گویی ره آوارگیم راهبری داشت

 

کلیم کاشانیبی کسانیم گذاری به سر ما که کند


بی‌کسانیم، گذاری به سر ما که کند ؟

مگر از گریه گهی بگذرد آب از سر ما

 

کلیم کاشانیمتاع خانه ی دل آنچنان به یغما رفت


متاع خانه‌ی دل آنچنان به یغما رفت

دری نماند که بر روی دشمنان بندیم

 

کلیم کاشانیبه جز تو کز دل بیچاره صبر می طلبی


به جز تو کز دل بیچاره صبر می‌طلبی

کسی نگفته به بسمل که بال و پر نزند

 

کلیم کاشانیموشکافی ها در آن اندام زیبا کرده ام


موشکافی‌ها در آن اندام زیبا کرده‌ام

تا کمر را از میان زلف پیدا کرده‌ام

 

کلیم کاشانی