لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

‌بوسه‌ ای ده علی الحساب و مپرس


‌بوسه‌ای ده علی الحساب و مپرس

آرزوهای بی‌شمار مرا

 

واقف لاهوریواقف کشدم گریه بیابان به بیابان


واقف کشدم گریه بیابان به بیابان

چون سیل ز کف رفته عنانم چه توان کرد ؟

 

واقف لاهوریتیر غم بر دل عاشق ز درون می آید


تیر غم بر دل عاشق ز درون می‌آید

هست بی فایده این سینه سپرداری دل

 

واقف لاهوریتا زلف دراز دلبران هست


تا زلف دراز دلبران هست

کوته نشود بهانه‌ی دل

 

واقف لاهوریبا سنگ دلان گرفت الفت


با سنگ‌دلان گرفت الفت

شایان شکستن است این دل

 

واقف لاهوریترسم که تاب پرسش فردا نیاوری


ترسم که تاب پرسش فردا نیاوری

امروز یک دو بوسه بده خون‌بهای دل

 

واقف لاهوریپیش تیر حادثات افتادگی باشد سپر


پیش تیر حادثات افتادگی باشد سپر

هر که گردن می‌کشد، واقف نشانی بیش نیست

 

واقف لاهوریجلوه ی یوسفی اش کرده به کار دل من


جلوه‌ی یوسفی‌اش کرده به کار دل من

حزن یعقوبی و اندوه زلیخایی را

 

واقف لاهوریبتان ز بس که به دل خانه کرده اند مرا


بتان ز بس که به دل خانه کرده‌اند مرا

قسم به کعبه که بتخانه کرده‌اند مرا

 

واقف لاهوریتا پس از مرگ هم آسوده نباشم آن شوخ


تا پس از مرگ هم آسوده نباشم، آن شوخ

با رقیبان ز سر تربت ما می‌گذرد

 

واقف لاهوریزلف او دستم کشیدی روی گرداندی ز من


زلف او دستم کشیدی، روی گرداندی ز من

شکوه از لیل و نهار ناموافق می‌کنم

 

واقف لاهوریدر هجر بی قرارم و در وصل مضطرب


در هجر بی‌قرارم و در وصل مضطرب

یاران علاج نیست من ناشکیب را

 

واقف لاهوریچون سیل روم در طلب دوست شتابان


چون سیل روم در طلب دوست شتابان

ویرانه به ویرانه، بیابان به بیابان

 

واقف لاهوریاشکم به دیده می گفت آماده ی چکیدن


اشکم به دیده می‌گفت آماده‌ی چکیدن

از دوست یک اشارت، از ما به سر دویدن

 

واقف لاهوریحسن روز افزون او را دید چون ماه تمام


حسن روز افزون او را دید چون ماه تمام

اندک اندک روی خود از شرم پوشیدن گرفت

 

واقف لاهوری