لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تمام مهربانان را به خود نامهربان کردم


تمام مهربانان را به خود نامهربان کردم

به امیدی که سازم مهربان، نامهربانی را

 

هاتف اصفهانی