لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شوری لعل تو در کام دلم کرد اثر


شوری لعل تو در کام دلم کرد اثر

عجبی نیست اگر تشنه‌ی دیدار شدم

 

نظام دستغیبتا دلم شد رام او یک لحظه آرامش ندید


تا دلم شد رام او یک لحظه آرامش ندید

طفل، فارغ کی گذارد مرغ دست آموز را

 

نظام دستغیبشوری لعل تو در کام دلم کرد اثر


شوری لعل تو در کام دلم کرد اثر

عجبی نیست اگر تشنه‌ی دیدار شدم

 

نظام دستغیب