لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نام من هر که برد باعث بد نامی توست


نام من هر که برد باعث بد نامی توست

رفتم از خاطر خلقی که تو از یاد روی

 

نادم لاهیجی