لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بار سنگین است و من کم طاقت و دنیا حسود


بار سنگین است و من کم طاقت و دنیا حسود

خم شدن را عار می‌دانم، دعا کن بشکنم

 

محمد رضا طاهریمرا به یاد خطای بزرگ خویش انداخت


مرا به یاد خطای بزرگ خویش انداخت

صنوبری که به تعظیم سبزه‌ای خم شد

 

محمد رضا طاهری