لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

افسانه حیات حرفی جز این نبود


افسانه‌ی حیات، حرفی جز این نبود

یا مرگ آرزو یا آرزوی مرگ

 

فخرالدین مزارعی