لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما به نظم تو خطایی نگرفتیم ای شعر


ما به نظم تو خطایی نگرفتیم ای شعر !

تو هم آداب پریشانی ما را بپذیر

 

فاضل نظریای زخم کهنه ای که دهان باز کرده ای


ای زخم کهنه‌ای که دهان باز کرده‌ای

چون دیگران بخند به غم‌های ما تو هم

 

فاضل نظریهرگز دو لفظ را مترادف گمان مکن


هرگز دو لفظ را مترادف گمان مکن

جایی که عشق نیست، جدایی فراق نیست

 

فاضل نظریعشق میبازم که غیر از باختن در عشق نیست


عشق می‌بازم که غیر از باختن در عشق نیست

در نبردی این چنین هر کس به خاک افتاد برد

 

فاضل نظریقاصدک های پریشان را که با خود باد برد


قاصدک‌های پریشان را که با خود باد برد

با خودم گفت مرا هم می‌توان از یاد برد

 

فاضل نظریبعد از این در دل من شوق رهایی هم نیست


بعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیست

این هم از عاقبت از قفس آزاد شدن

 

فاضل نظریدر تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم


در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم

از سفر واداشت ما را توشه‌ی سنگین ما

 

فاضل نظریاز رستم پیروز همین بس که بپرسند


از رستم پیروز همین بس که بپرسند :

از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی ؟

 

فاضل نظریزمستان نیز رفت اما بهارانی نمیبینم


زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی‌بینم

بر این تکرار در تکرار، پایانی نمی‌بینم

 

فاضل نظریاز سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم


از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

 

فاضل نظرینه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون


نه حرف عقل بزن با کسی، نه لاف جنون

که هر کجا خبری هست، ادعایی نیست

 

فاضل نظری