لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از بس که آن جفاجو آزار مینماید


از بس که آن جفاجو آزار می‌نماید

اندک ترحم او بسیار می‌نماید

 

فارغی