لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست


یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست

خرج بیش از دخل باشد در دیار زندگی

 

صائب تبریزیچون طفل که از خوردن داروست پریشان


چون طفل که از خوردن داروست پریشان

با دوست پریشانم و بی‌دوست پریشان

 

علیرضا بدیع