لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به وقت بوسه خوش آید گرفتن دهنت


به وقت بوسه خوش آید گرفتن ذقنت

که لب به دست نیاید ز تنگی دهنت

 

شهیدی قمیخوش آن شبی که در آغوش گیرمش تا روز


خوش آن شبی که در آغوش گیرمش تا روز

به زیر پهلوی او دست من به خواب رود

 

شهیدی قمیخوش آن زمان که نکویان کنند غارت شهر


خوش آن زمان که نکویان کنند غارت شهر

مرا تو گیری و گویی که این اسیر من است

 

شهیدی قمیحسدم کشد که ترسم ز پی اش دویده باشد


حسدم کشد که ترسم ز پی‌اش دویده باشد

به رهش، به روی هر کس چو عرق دویده بینم

 

شهیدی قمی