لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بی سبب نیست فلک خواهد اگر خرمی ام


بی‌سبب نیست فلک خواهد اگر خرمی‌ام

منم آن غنچه که گلچین پی خندیدن ماست

 

شرر قمی