لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر


به گریه گفتمش ای گل دلم به هیچ بخر

به خنده گفت که در جنس خویش آب مکن

 

رونقی همدانی