لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

فراقت کاش هر دم کار بر من سخت تر گیرد


فراقت کاش هر دم کار بر من سخت‌تر گیرد

که تا هر کس مرا بیند، دل از مهر تو برگیرد

 

راهب اصفهانی