لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به رنگ دیگر امروزم نصیحت میکند ناصح


به رنگ دیگر امروزم نصیحت می‌کند ناصح

مبادا دل ز دستش برده باشد دلربای من

 

ذوقی تونیگر نمی آیم به پرسش نیست از تقصیر من


گر نمی‌آیم به پرسش، نیست از تقصیر من

کور بادا دیده‌ام، بیمار چون بینم تو را ؟

 

ذوقی تونی