لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من بنده ی آن دمم که ساقی گوید


من بنده‌ی آن دمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 

خیام