لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خدمت دیرین ما بین ورنه در آغاز عشق


خدمت دیرین ما بین، ور نه در آغاز عشق

هر که را بینی دم از مهر و وفایی می‌زند

 

آذر بیگدلی