لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز زلفش آمدی ای باد حال دلها چیست


ز زلفش آمدی ای باد حال دل‌ها چیست ؟

چگونه‌اند اسیران مستمند آن جا ؟

 

امیر خسرو دهلوی
16 مارس 2017