لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

درمان دل ما نشود جز به تبسم


درمان دل ما نشود جز به تبسم

عشاق تو بیمار همین طرز علاج‌اند

 

صیدی تهرانی
۱۴ آذر ۱۳۹۷