لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

درمان دل ما نشود جز به تبسم


درمان دل ما نشود جز به تبسم

عشاق تو بیمار همین طرز علاج‌اند

 

صیدی تهرانی
5 دسامبر 2018