لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به هر کجا که ز طفلی رمیده شد آرام


به هر کجا که ز طفلی رمیده شد آرام

برند بخت مرا نام تا به خواب برد

 

اختری یزدی
21 ژوئن 2016