لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به سان خامه ی نقاش در عشق


به سان خامه‌ی نقاش، در عشق

به مویی می‌توان کوهی کشیدن

 

وحید قزوینی
2 ژوئن 2016