لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به روی هر چه گشودیم چشم غیر از دوست


به روی هر چه گشودیم چشم غیر از دوست

به جان او که ستم بر نگاه خود کردیم

 

محمد قهرمان
8 آگوست 2019