لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بهره ای زان دهان تنگم نیست


بهره‌ای زان دهان تنگم نیست

غنچه را بو نمی‌توان کردن

 

رفیع مشهدی
22 ژانویه 2016