لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از تو نمانده تاب جدایی دگر مرا


از تو نمانده تاب جدایی دگر مرا

بهر خدا مرو به سفر یا ببر مرا

 

شرف جهان قزوینی
11 آگوست 2018