لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آه اگر دامن پاک تو نیارند به دست


آه اگر دامن پاک تو نیارند به دست

خستگانی که دریدند گریبانی چند

 

فروغی بسطامی
19 دسامبر 2018