لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تهمت رحمی به خود مگذار و خون ما بریز


تهمت رحمی به خود مگذار و خون ما بریز

می‌توان با خون من شستن گناه خویش را

 

واعظ قزوینیدرست نیست دو رنگی میان ظاهر و باطن


درست نیست دو رنگی میان ظاهر و باطن

بگو شکسته نویسند توبه‌نامه‌ی ما را

 

واعظ قزوینیواعظ مرا نه پشت خم از ضعف پیری است


واعظ ! مرا نه پشت خم از ضعف پیری است

قد کرده‌ام دو تا که روم زیر بار مرگ

 

واعظ قزوینینیک خواهان در جهان مکروه طبع مردمند


نیک‌خواهان در جهان مکروه طبع مردمند

جز ترش‌رویی نبیند شربت از بیمارها

 

واعظ قزوینیز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم


ز خود هر چند بگریزم همان در بند خود باشم

رم آهوی تصویرم، شتاب ساکنی دارم

 

واعظ قزوینیدلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه می داند


دلی کز درد عشق آگاه شد راحت چه می‌داند ؟

نمی‌گنجند در یک چشم با هم، خواب و بیداری

 

واعظ قزوینی