لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

می خواهمت چنان که شب خسته خواب را


می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می‌جویمت چنان که لب تشنه آب را

 

قیصر امین‌پور