لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

سر رشته ی امید گره بر گره فتاد


سررشته‌ی امید گره بر گره فتاد

از بس گسسته‌ای تو و ما باز بسته‌ایم

 

قاسم جوینیاگر به هجر نمردم ز سخت جانی نیست


اگر به هجر نمردم ز سخت جانی نیست

که جان ز ضعف به لب نارسیده بر می‌گشت

 

قاسم جوینی