لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زاهدان خواهند اسیر دام تزویرم کنند


زاهدان خواهند اسیر دام تزویرم کنند

من نه آن صیدم که با این دام نخجیرم کنند

 

حرف مفتی پیش من جز حرف مفتی بیش نیست

فاش گویم هر چه می‌خواهند تکفیرم کنند

 

با فقیهان دارم آهنگ جدل ترسم ز آنک

چون که در منطق فرو مانند تعذیرم کنند

 

هیچ ندهم گوش هرگز بر فسون واعظان

چون نیم احمق که تا این قوم تسخیرم کنند

 

ناصحان غیر مشفق ز آن کشندم سوی شیخ

تا بدین تقریب دور از حضرت پیرم کنند

 

آیتی از عشقم و فارغ ز کفر و دین ولی

کافر و مسلم به میل خویش تفسیرم کنند

 

در بهای ساغری بخشم متاع کفر و دین

گر چه یاران منع از این اسراف و تبذیرم کنند

 

شورها دارم به سر فرخ که گر عنوان کنم

ابلهان دیوانه خوانند و به زنجیرم کنند

 

فرخ خراسانی