لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آیینه شد به دستم پر نقش همچو خاتم


آیینه شد به دستم پر نقش همچو خاتم

از بس که بر رخ من افتاده است چین‌ها

 

فانی کشمیریگر به چشم تر ما کرد قدت جا چه عجب


گر به چشم تر ما کرد قدت جا، چه عجب

سرو هم میل اقامت به لب جو دارد

 

فانی کشمیریحسن ادب از شیشه بیاموز که هر دم


حسن ادب از شیشه بیاموز که هر دم

خم گشتن او پیش قدح بهر سلام است

 

فانی کشمیریسخن ز عشق به هر جا نمی توان گفتن


سخن ز عشق به هر جا نمی‌توان گفتن

بیان ناز و نیاز است، قصه خوانی نیست

 

فانی کشمیریتا روی نیارد به تو آرام نگیرد


تا روی نیارد به تو آرام نگیرد

در عشق دلم هیچ کم از قبله نما نیست

 

فانی کشمیریایمن است از نقطه ی شک تا سخن بر صفحه نیست


ایمن است از نقطه‌ی شک تا سخن بر صفحه نیست

از مگس بیمی نباشد سفره‌ی ننهاده را

 

فانی کشمیریگه دهانت جان ستاند گاه خالت دل برد


گه دهانت جان ستاند، گاه خالت دل برد

در کتاب آفرینش نقطه‌ای بیکار نیست

 

فانی کشمیری