لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ز تو ای گل نتوان یافت که با ما به چه رنگی


ز تو ای گل نتوان یافت که با ما به چه رنگی

نه به مهری، نه به کینی، نه به صلحی، نه به جنگی

 

عنایت اصفهانیچو رسم به طرف کویت خبرت ز کس نجویم


چو رسم به طرف کویت خبرت ز کس نجویم

که مباد بر زبانی گذرد حکایت از تو

 

عنایت اصفهانینقش بیداد ز لوح دل او گریه نبرد


نقش بیداد ز لوح دل او گریه نبرد

آن چه بر سنگ نگارند به باران نرود

 

عنایت اصفهانی