لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بستر آرام پروانه است خواب روز شمع


بستر آرام پروانه است خواب روز شمع

وای بر آن کس که بیدار است دائم یار او

 

صائب تبریزیجز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار


جز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار

از زندگی اگر ثمری یافتی بگو

 

صائب تبریزیحضور خاطر اگر در نماز معتبر است


حضور خاطر اگر در نماز معتبر است

امید ما به نماز نکرده بیشتر است

 

صائب تبریزییک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان


یک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان

رحمی به حال تشنه‌ی دیدار می‌کنی

 

صائب تبریزیوحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان


وحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان

چون الف با هر چه پیوندیم تنهاییم ما

 

صائب تبریزیاز صحبت باد سحر ای غنچه بی دل


از صحبت باد سحر ای غنچه‌ی بی دل

در دست به جز سینه‌ی صد چاک چه داری ؟

 

صائب تبریزیادا چگونه کنم شکر درد بی درمان


ادا چگونه کنم شکر درد بی درمان ؟

که از طبیب مرا بی نیاز ساخته است

 

صائب تبریزیبه زکات حسن بگذر سوی گلستان که گلها


به زکات حسن بگذر سوی گلستان که گل‌ها

همه با کف گشاده ز پی دعا نشسته

 

صائب تبریزیدر مستی از دهان تو گفتار بی حجاب


در مستی از دهان تو گفتار بی حجاب

حوری است بی نقاب ز جنت برآمده

 

صائب تبریزینه مروت است ما را ز جنون کناره کردن


نه مروت است ما را ز جنون کناره کردن

که به هر گذار طفلی به امید ما نشسته

 

صائب تبریزیچو بید اگر چه در این باغ بی بر آمده ام


چو بید اگر چه در این باغ بی بر آمده‌ام

به عذر بی ثمری سایه‌گستر آمده‌ام

 

صائب تبریزیدیوان ما و خود را مفکن به روز محشر


دیوان ما و خود را مفکن به روز محشر

در عذر خشم بیجا یک بوسه‌ی بجا ده

 

صائب تبریزیتلاش بوسه نداریم چون هوسناکان


تلاش بوسه نداریم چون هوسناکان

نگاه ما به نگاهی ز دور خرسند است

 

صائب تبریزیدر زیر چرخ سعی به جایی نمیرسد


در زیر چرخ سعی به جایی نمی‌رسد

در تنگنای بیضه چه بیهوده پر زنم ؟

 

صائب تبریزیچون نیست پای آنکه ز عالم بدر زنم


چون نیست پای آن که ز عالم به در زنم

دستی به دل گذارم و دستی به سر زنم

 

صائب تبریزی