لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرا به سوی تو جز عشق بی حساب مباد


مرا به سوی تو جز عشق بی حساب مباد

چرا که ماحصل رنج بی حساب منی

 

حسین منزوی