لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دل به زبان نمیرسد لب به فغان نمیرسد


دل به زبان نمی‌رسد، لب به فغان نمی‌رسد

کس به نشان نمی‌رسد، تیر خطاست زندگی

 

بیدل دهلویجز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم


جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم

این است متاع جگر خسته دکان‌ها

 

بیدل دهلویسر به صد کسوت فرو بردیم و عریانی به جاست


سر به صد کسوت فرو بردیم و عریانی به جاست

وضع رسوایی که ما داریم گویا سوزن است

 

بیدل دهلویاین موجها که گردن دعوی کشیده اند


این موج‌ها که گردن دعوی کشیده‌اند

بحر حقیقت‌اند اگر سر فرو کنند

 

بیدل دهلویکجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا


کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا

که آدم از بهشت آید برون تا نان شود پیدا

 

بیدل دهلویتسلیم همان آینه ی حسن کمال است


تسلیم، همان آینه‌ی حسن کمال است

چون ماه نو ایجاد کن از تیغ، سپر را

 

بیدل دهلویمباد هیچ کس آفت نصیب هم چشمی


مباد هیچ کس آفت نصیب هم‌چشمی

حنا گداخت که من نیز پایمال توام

 

بیدل دهلویقناعت پیشه ای هشدار کاین حرص غنا دشمن


قناعت پیشه‌ای هشدار کاین حرص غنا دشمن

کمینگاه هوس‌ها کرده وضع بی‌سؤالی را

 

بیدل دهلویغبار آینه گشتی غبار دل مپسند


غبار آینه گشتی، غبار دل مپسند

مکن به زشتی رو جمع، زشتی خو را

 

بیدل دهلویبه انگشت عصا هر دم اشارت می کند پیری


به انگشت عصا هر دم اشارت می‌کند پیری

که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست

 

بیدل دهلوییاد باد آن کز تبسم فیض عامی داشتی


یاد باد آن کز تبسم فیض عامی داشتی

در خطاب غیر هم با من پیامی داشتی

 

بیدل دهلویگفتم به دل زمانه چه دارد ز گیر و دار


گفتم به دل، زمانه چه دارد ز گیر و دار

خندید و گفت آنچه نیاید به کار ما

 

بیدل دهلویبیش از این نتوان حریف داغ حرمان زیستن


بیش از این نتوان حریف داغ حرمان زیستن

یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا

 

بیدل دهلویمژگان به هم آوردم و رفتم به خیالت


مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالت

پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم

 

بیدل دهلویهستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست


هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست

چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما

 

بیدل دهلوی