لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مخور ای شمع از هستی فریب مجلس آرایی


مخور ای شمع از هستی فریب مجلس آرایی

که یک گردن نمی‌ارزد به چندین سر بریدن‌ها

 

بیدل دهلویآگاهی ام از هر دو جهان وحشت داد


آگاهی‌ام از هر دو جهان وحشت داد

تا بال نداشتم، قفس تنگ نبود

 

بیدل دهلویای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی


ای فراموشی ! کجایی تا به فریادم رسی ؟

باز احوال دل غم پرورم آمد به یاد

 

بیدل دهلویهر جزوم از شکسته دلی موج میزند


هر جزوم از شکسته دلی موج می‌زند

من شیشه ریزه‌ام، حذر از پایمالی‌ام

 

بیدل دهلویرهایی نیست روشن طینتان را از سیه بختی


رهایی نیست روشن طینتان را از سیه بختی

که نور و سایه را نتوان به تیغ از هم جدا کردن

 

بیدل دهلویذوق راحت چقدر دشمن آگاهی ماست


ذوق راحت چقدر دشمن آگاهی ماست

خواب گردید نگه تا مژه پیوست به هم

 

بیدل دهلویندانم با که میباید درین ویرانه جوشیدن


ندانم با که می‌باید در این ویرانه جوشیدن

به هر محفل که ره بردم چو شمعم سوخت تنهایی

 

بیدل دهلویبه هیچ آهنگ عرض مدعا صورت نمی بندد


به هیچ آهنگ عرض مدعا صورت نمی‌بندد

چو مضمون بلند افتاده‌ام در خاطر لالی

 

بیدل دهلویچیزی از خود هر قدم زیر قدم گم میکنم


چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می‌کنم

رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می‌کنم

 

بیدل دهلویفلک عمریست دور از دوستان میداردم بیدل


فلک عمری است دور از دوستان می‌داردم بیدل

به روی صفحه‌ی آفاق بیت فرد را مانم

 

بیدل دهلویکم و بیش آنچه کسی داشت رها کرد و گذشت


کم و بیش آنچه کسی داشت رها کرد و گذشت

فرض کردیم کز این داشته ما هم داریم

 

بیدل دهلوینیم چو ماه نو از آفت کمال ایمن


نیم چو ماه نو از آفت کمال ایمن

همان به کاستنم می‌برد فزودن‌ها

 

بیدل دهلویحسرت زلف توام بود شکستم دادند


حسرت زلف توام بود شکستم دادند

وصل می‌خواستم آیینه به دستم دادند

 

بیدل دهلویگوش مروتی کو کز ما نظر نپوشد


گوش مروتی کو کز ما نظر نپوشد

دست غریق یعنی فریاد بی‌صداییم

 

بیدل دهلویهیچ کس بر شمع از آتش زدن رحمی نکرد


هیچ کس بر شمع از آتش زدن رحمی نکرد

از ازل بر حال ما می‌گرید استعداد ما

 

بیدل دهلوی